top of page
Wedding Cake And Champagne Flutes On Table

Obchodní podmínky

I. Určení smluvních stran

Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký předmět či předměty z Půjčitnasvatbu.cz

se stává nájemcem. Půjčitnasvatbu.cz vystupuje v roli pronajímatele.

 

II. Předmět smluvního vztahu

Půjčovna

Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako předměty nájmu.

Půjčitnasvatbu.cz pronajímá pouze předměty zveřejněné na webových stránkách a sociálních sítích (Facebook atp.).

 

III. Ceny, vratná kauce/jistota a neplátce DPH

Ceny za půjčovné (pronájem) movitých věcí jsou vždy uvedeny na webových stránkách a sociálních sítí (Facebook) u každého produktu. Půjčitnasvatbu.cz zasílá svým zákazníkům e-mailem fakturu na základě závazné objednávky, kterou nájemce uskuteční prostřednictvím e-shopu na webových stránkách nebo prostřednictvím zprávy na sociální síti.

 

Pokud si zákazník vybere předměty nájmu na webových stránkách nebo sociální síti, pronajímatel po odeslání objednávky zákazníka, informuje zákazníka o dostupnosti vybraných předmětů nájmu či přímo dojde k potvrzení objednávky, pokud jsou všechny předměty nájmu dostupné. Součástí faktury budou instrukce k platbě na účet pronajímatele. Také bude odeslána informace o výši vratné jistoty (kauce), která bude vybrána na místě vyzvednutí objednávky, a to v hotovosti – oproti vystavenému příjmovému dokladu.

 

Půjčitnasvatbu.cz Vám kauci vrátí v plné výši, jestliže se zapůjčené předměty vrátí nepoškozené, nezničené nebo neznehodnocené, a to v předem domluvený termín. Více pravidla vratné kauce popsána čl. VII těchto obchodních podmínek.

 

Společnost Půjčitnasvatbu není plátcem DPH.

 

IV. Podmínky pro předání předmětů nájmu. Kdy je zaplaceno.

Půjčitnasvatbu.cz (pronajímatel) se zavazuje předat předměty nájmu nájemci nejpozději 2 pracovní dny před konáním akce, na které mají být předměty nájmu užívány. Tato povinnost pronajímateli vzniká za předpokladu, že nájemce zaplatil nájemné nejpozději 7 pracovních dnů před konáním akce, na které mají být předměty nájmu užívány a složil jistou. Lhůta pro předání předmětů nájmu je závazná, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak. Od lhůty pro zaplacení nájmu se nelze odklonit. Nájemné je zaplaceno v okamžiku připsání platby na účet pronajímatele. Vratná jistota je zaplacena předáním hotovosti v den převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele na místě výdejny zboží a to oproti příjmovému dokladu, jehož originál nájemce obdrží od pronajímatele.

 

Pronajímatel předá předměty nájmu nájemci osobně, a to na adrese (Lovosická 660/3, Praha 9, 190 00), kde pronajímatel provozuje podnikatelskou činnost nebo předměty nájmu zašle prostřednictvím přepravní společnosti na adresu, kterou si nájemce zvolí.

V případě zaslání předmětu nájmu na adresu objednavatele bude nájemné a kauce zaplaceny pronajímateli na účet jako jedna platba.

V případě, že je předmět nájmu zasílán přepravní společností na adresu, kterou nájemce uvede v objednávce, jsou nájemné a jistota zaplaceny v okamžiku připsání platby na účet pronajímatele a to na základě daňového dokladu (faktury), kterou pronajímatel vystaví nájemci po odeslání objednávky.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DEKORACÍ A MOBILIÁŘE:

Probíhá vždy po předchozí emailové domluvě na adrese Lovosická 660/3 - Praha 9 – Prosek. 

Standardně pro víkendové svatby:

Čtvrtek – 16:00 vyzvednutí věcí

Pondělí – 16:00 vrácení věcí

Pro termíny svatby mimo víkendy bude půjčitel zákazníka informovat v úvodním emailu, kdy dojde k předání a vrácení zboží.

Vyzvednutí a vrácení zboží v individuální hodinu či den  (tj. mimo den či čas určený půjčitelem) je zpoplatněno částkou 300Kč za jeden změněný termín (tj. termín vrácení nebo vyzvednutí zboží) a bude zákazníkovi účtována při převzetí či vrácení zboží. Naše časové možnosti se nemusí shodovat s požadovaným individuálním časem, proto požadovaná změna času či dne nemusí být naší stranou akceptována.

 

V. Převzetí předmětů nájmu nájemcem a odpovědnost za škodu (majetkovou

újmu) ze strany pronajímatele

 

Při převzetí je nájemce povinen předměty nájmu zkontrolovat, zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže nájemce zjistí, že jsou předměty nájmu poškozené, zničené či znehodnocené, je povinen informovat o tom pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí od přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

 

V případě, že převezme nájemce předměty nájmu poškozené, zničené či jinak znehodnocené a informuje o tom včas pronajímatele, je pronajímatel povinen v co možná nejkratší lhůtě dodat jiné – srovnatelné předměty. Jestliže není možné z objektivních důvodů dodat včas náhradní předměty nájmu, je pronajímatel povinen kompenzovat újmu nájemce finanční částkou a to nejvýše 30% z celkové ceny nájmu, kterou nájemce zaplatil za předmět či předměty, kterých se poškození týká.

 

VI. Odpovědnost nájemce za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu

Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku převzetí předmětů nájmů až do navrácení těchto předmětů pronajímateli. V případě, že nájemce vrací předměty nájmu pronajímateli prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je v osobním zájmu nájemce, aby si zdokumentoval, např. prostřednictvím fotografií, že jsou předměty nájmu předávány zásilkové službě (přepravci) nepoškozené.

 

Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené a nájemce nebude moci prokázat, že předal předměty nájmu zásilkové službě (přepravci) nepoškozené, nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se za to, že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese nájemce.

 

VII. Jistota a podmínky pro navrácení kauce

Jistota/kauce je finanční částka, kterou nájemce dobrovolně postupuje pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá přibližně 80% tržní ceny pronajímaných předmětů. Výši kauce stanovuje vždy pronajímatel. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu, jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou jistotu nájemci v plné výši. Kauce se vždy určují až na základě kompletní objednávky a pronajímatel má právo si stanovit celkovou individuální kauci.

 

Při osobním předání nepoškozených předmětů nájmu je jistota předána ihned. Jestliže byly předměty nájmu zaslány prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je vratná kauce zaslána do 15 pracovních dnů od data převzetí nepoškozených, nezničených a neznehodnocených předmětů nájmu na bankovní účet nájemce.

 

Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si jistotu nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel jistotu nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčený (pronajaty). Pronajímatel je na žádost nájemce povinen doložit skutečnou částku, kterou vynaložil na opravu či znovuuvedení předmětu nájmu do původního stavu nebo skutečnou částku vynaloženou na pořízení nového předmětu nájmu. Výše vratné jistoty je v případě zaslání předmětu nájmu na adresu nájemce uvedena na faktuře, kterou zasílá pronajímatel nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí nebo je objednal jiným způsobem, nebo je nájemci oznámena písemně spolu s potvrzením objednávky emailem, kteroý zasílá pronajímatel nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí nebo je objednal jiným způsobem, ze kterého je zřejmé, jaké předměty chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

 

O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu od přepravce. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. Toto ustanovení se použije obdobně také pro osobní předání předmětů nájmu.

VIII. Smluvní pokuty a storno podmínky

Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději do 2 pracovních dnů od data akce, pro kterou byly předměty nájmu zapůjčeny (pronajaty).

 

Za navrácení se považuje fyzické předání předmětů nájmu k rukám pronajímatele nebo doručení prostřednictvím přepravce k rukám pronajímatele. Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn si strhnout finanční částku odpovídající 10% z postoupené jistoty. Pokud nájemce prokáže, že v uvedené lhůtě nemohl ze závažných důvodů (např. zdravotních) vrátit předměty nájmu, pronajímateli procenta z prodlení nenáleží.

 

Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená jistota.​

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 61 a více dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 10% ze zaplacené částky za půjčovné.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 31 – 60 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 20% ze zaplacené částky za půjčovné.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 30 – 20 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 40% ze zaplacené částky za půjčovné.

 

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 19 – 10 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 60% ze zaplacené částky za půjčovné.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 9 dní a kratší před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 80% ze zaplacené částky za půjčovné.

 

Navrácení poměrné částky za půjčovné po odečtení storno poplatku se uskuteční ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení objednávky.

 

V případě, že nájemce zrušil objednávku dle termínů tohoto článku VIII. a uhradil jistotu spolu s půjčovným jednou platbou, bude poměrná část půjčovného a celá výše jistoty nájemci vrácena ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

                                          IX. POPLATKY ZA ZNEČIŠTĚNÍ, POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ ZBOŽÍ:

Veškerý textil před vrácením vždy očistěte nebo vyperte dle druhu látky a poskládejte.

Veškeré zboží vždy vracejte suché, aby nevznikla plíseň nebo rez, a to vše bez zbytků jídel, kamínků, perliček, třpytek, vosku apod.

Svícny a lucerny vracejte vždy bez zbytků vosku. V případě vrácení znečištěné dekorace bude účtován poplatek 20 Kč/kus – svícny a 50 Kč/kus - lucerny. 

 

V případě zničení nebo znečištění:

Jutový běhoun na stůl – 150Kč/ks ( v případě znečištění *a)

Jutová kapsička – 25Kč/ks

Potah na židli – bílý – 90Kč (v případě znečištění *b)

Voál 3m bílý – 150Kč/ks (v případě znečištění *c)

Běhoun smaragd, starorůžová a jiné barvy – 120Kč/ks (v případě znečištění *c)

Voál – 7m - 12m různé barvy – 700 -1400Kč (120Kč /bm) (v případě znečištění *c)

Deka  - 80Kč/ks (v případě znečištění *d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*a) Jutové běhouny vzhledem k materiálu nepereme, při znečištění či poškození bude účtován poplatek za náhradu 150Kč/ks)

(*b) V případě, že lze potah na židle zašít či vyprat, bude účtován poplatek 50Kč

(*c) V případě, že nebude voál či běhoun vrácen čistý a bude možné ho jen vyprat naší stranou bude účtován poplatek 80Kč/ks

(*d) V případě, že nebude deka vrácena čistá a bude možné ji jen vyprat naší stranou bude účtován poplatek 30Kč/ks

 

Slavobrány, židle, pressovač, stoly a další dekorace – náhrada činí vždy dle ceny pořízení, NAPŘ.:

 

Slavobrány kovové – 3500Kč

Slavobrány dřevěné – 4000 Kč

Židle skládací dřevěná bílá – 599Kč

Automatický pressovač – 6 500Kč

Fototiskárna Canon Selphy CP1300 a CP 1200 – 2900Kč

Fotostojan - 1200Kč

Obřadní stolky – 3000 Kč

Deštník – transparentní – 150Kč

Svatební fotbálek – 4500Kč

Bublifukovač – 900Kč

Světelný řetěz 200m - 2800Kč

Světelný závěs 3x3m – 449,-

Světelný závěs 6x3m – 669,-

Řetěz 15ks lampionů - bílá - 399Kč

Květinové dekorace - půlkruh/rohová – 580Kč

Deka bílá - 80Kč

Sweet bar sada podnosů 10ks- 1800Kč/sada - nebo 180Kč/ks

Sweet bar sada podnosů 7ks- 1600Kč/sada - nebo 160Kč/ks

Sweet bar sada podnosů 6ks- 1500Kč/sada - nebo 150Kč/ks

Box na blahopřání - plast - 879Kč

Box na blahopřání ženich s nevěstou/srdce - dřevo - 298Kč

Sada zlatých svícnů 5ks - 597Kč - 119Kč/ks

Další dle ceny pořízení.

bottom of page